Privacybeleid

Centrumharmonie Geel VZW vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil Centrumharmonie Geel VZW je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Centrumharmonie Geel VZW zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 25/02/2019.

Inhoud

1. Definities

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2. Voor wie geldt deze privacy policy?

Deze privacy policy geldt voor niet leden van Centrumharmonie Geel zoals bezoekers van de website, ex leden, ereleden, sponsors,  medewerkers waarop Centrumharmonie Geel VZW een beroep doet, enz. …   waarbij Centrumharmonie Geel VZW persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

3. Contactgegevens

Naam Centrumharmonie Geel VZW (Hierna ‘Centrumharmonie Geel’)
Ondernemingsnummer 0898.169.817
Adres Pas 81, 2440 Geel
Email secretariaat@centrumharmonie.be
Telefoonnummer 014/58.85.85

4. Verwerkingsverantwoordelijke

Enkel wanneer Centrumharmonie Geel optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

5. Welke persoonsgegevens verwerkt Centrumharmonie Geel?

5.1 Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

Centrumharmonie Geel verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Bij de organisatie van een event door de Centrumharmonie Geel.

Persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam) worden verwerkt door Centrumharmonie Geel verwerkt bij de organisatie van een event zoals bijvoorbeeld een spaghetti dag waarbij het mogelijk is voorafgaandelijk te reserveren.

 • Bij de organisatie van een reis of uitstap (Reis, muziekweekend,…)

Centrumharmonie Geel organiseert geregeld concertreizen of verblijven in bijvoorbeeld De Hoge Rielen.  Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens (zoals Naam, adres, E-mail) alsook Rijksregisternummer verwerkt.  Let op: Centrumharmonie Geel en de verblijfplaats (Hotel, De Hoge Rielen, …) zijn hier beide verwerkingsverantwoordelijke. 

 • Bij het helpen op een event

De Centrumharmonie Geel gaat geregeld helpen op events (zoals festivals).  Op vraag de organisatie worden hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals Naam), persoonlijke bijzonderheden (zoals geboortedatum) alsook Rijksregisternummer opgevraagd en doorgegeven.  Let op: Centrumharmonie Geel en de organisator zijn hier beide verwerkingsverantwoordelijke.

5.2 Gebaseerd op je toestemming

Centrumharmonie Geel zal voor onderstaande verwerkingsactiviteiten enkel deze gegevens verwerken indien het hiervoor toestemming gekregen heeft. 

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken..

Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, zal Centrumharmonie Geel op zoek gaan naar een toestemming die verleend wordt door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind heeft.

 • Bij het gebruik van gerichte foto’s voor externe publicatie

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media (zoals Facebook) en de website zal Centrumharmonie Geel, hiervoor je toestemming vragen.  Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, …). 

 • Bij het versturen van partner mailings.

Centrumharmonie Geel verwerkt persoonlijke identificatiegegevens (zoals E-mail) voor het versturen van Partner mailings.  Voorbeelden van partner mailing zijn: een uitnodiging van een verwante harmonie die een concert geeft of een sponsor van Centrumharmonie Geel die reclame wil maken.

5.3 Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

Centrumharmonie Geel verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang.   We spreken van een gerechtvaardigd belang wanneer het belang van de verwerkingsverantwoordelijke om de gegevens te verwerken hoger is dan het belang van de geregistreerde persoon om deze gegevens niet te verwerken.

 • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp aan aanbieden van informatie op jouw verzoek

Je kan contact opnemen met Centrumharmonie Geel via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft, gebruikt Centrumharmonie Geel enkel om je antwoord te geven op je vragen.

 • Bij het versturen van direct marketing

Centrumharmonie Geel verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Centrumharmonie Geel respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die Centrumharmonie Geel zelf levert.  Je hebt als ontvanger van deze mailing steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 • Bij het gebruik van sfeerbeelden voor externe publicatie

Centrumharmonie Geel publiceert sfeerbeelden van optredens e.d. op externe media, zoals Facebook of op de website van Centrumharmonie Geel.  Onder sfeerbeelden verstaan we elk beeldmateriaal waarbij de weergave van de persoon of personen bijkomstig is.

6. Met wie delen we je gegevens?

Centrumharmonie Geel deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • Centrumharmonie Geel daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
 • Centrumharmonie Geel hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure.
 • Centrumharmonie Geel hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • Centrumharmonie Geel samen gaat met een andere Harmonie of Fanfare. In dit geval zal Centrumharmonie Geel de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Centrumharmonie Geel doet een beroep op bepaalde onderaannemers (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, een websiteleverancier, …) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

7. Beveiliging van je persoonsgegevens

Centrumharmonie Geel erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Centrumharmonie Geel gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Centrumharmonie Geel dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Centrumharmonie Geel de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8. Bewaring van je persoonsgegevens

Centrumharmonie Geel bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

9. Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op : Wat zijn koekies.

10. Wat zijn je rechten hoe kan je deze uitoefenen?

10.1 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar secretariaat@centrumharmonie.be.  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Centrumharmonie Geel meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Centrumharmonie Geel heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Centrumharmonie Geel je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Centrumharmonie Geel.

Centrumharmonie Geel zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Centrumharmonie Geel een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Centrumharmonie Geel het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat Centrumharmonie Geel je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Centrumharmonie Geel waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Centrumharmonie Geel niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

10.2 Wat zijn je rechten?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.